Makale Yazım Kuralları

MAKALE YAZIM KURALLARI

            FORMAT :

            Program           : Microsoft Word

        Kağıt boyutu     : 210×297 mm

            MARJLAR:

            Üst       : 3 cm

            Alt        : 3 cm

            Sağ       : 2 cm

            Sol       : 2 cm

            BAŞLIK/ ALTLIK:

            Üst       : 2 cm

            Alt        : 2 cm.

            METİN:

            Yazı                  : Times New Roman, 11 punto

            Paragraf başı     : 1,25 cm.

            Paragraf aralığı   : önce 0,6 nk

            Satır aralığı        : tek

            Metin alıntıları    : İtalik

            DİPNOT:

            Yazı                  : Times New Roman, 9 punto

            Satır aralığı        : tek

            Asılı                  : 0

 • Makale, Türkçe veya İngilizce. Makale için 200 kelimeyi geçmeyen, Türkçe ve İngilizce Özet /Abstract yazılmalıdır.
 •   Makalede konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce, uygun en fazla yedi tane Anahtar Sözcükler / Keywords verilmelidir.
 •   Yazar, makalenin ilk sayfasında yer alan adının-soyadının olduğu kısma yıldızlı dipnot koyarak Akademik unvanını, çalıştığı kurumu ve e-posta adresini parantez içinde ve italik olarak belirtmelidir.
 •   Makalede konunun içeriğine uygun ana başlıklar 1. 2. 3. şeklinde, alt başlıklar

1.a. 2.a. 3.b şeklinde numaralandırılmalıdır.

 •   Makalenin en sonunda yapılan araştırmanın sonuçları Sonuçbölümünde belirtilmelidir.
 •   Makaleye eklenmesi istenen harita veya resimler Word (.doc, .docx) belgesine konulduğu gibi harita ve resimlere sıra numarası verilerek makaleden ayrı olarak da gönderilmelidir.

DİPNOTLARIN VERİLMESİ

 •   Kaynağa ilk defa atıf verilirken yazarın adı ve soyadı tam olarak yazılmalıdır.
 •   Kaynak eserin adı İtalik olarak yazılmalıdır.
 •   Kaynak eserin yayınevi, basım yeri, yılı ve sayfa numarası verilmelidir.
 •   Dipnot 9 punto ile Times New Roman yazı tipinde verilmelidir.
 •   Bir makale dipnot olarak gösterilirken, makale adı “tırnak içerisinde” gösterilmeli ve makalenin yer aldığı kaynak eser yine italik olarak verilmelidir.
 •   Aynı eser ardı ardına tekrar kaynak gösterilecek ise uygun kısaltmalar italik olarak kullanılmalıdır:

       Adı geçen eser               : A.g.e.

       Adı geçen makale           : A.g.m.

       Adı geçen tez                 : A.g.t.

       Adı geçen yayın             : A.g.y.

       Adı geçen dergi             : A.g.d.

       Adı geçen arşiv              : A.g.a.

       Adı geçen bilgi notu       : A.g.b.

       Adı geçen kararname     : A.g.k.

       Adı geçen rapor             : A.g.r.

 •   Dipnotta yer alan kaynak tekrar gösterileceği zaman araya başka bir kaynak kullanılmışsa şöyle yazılmalıdır:

            Örnek:

24 Naşit Hakkı Uluğ, Üç Büyük Devrim, Ak yayınları, İstanbul, 1973, s.41.

25 Zeki Arıkan, “Mahmut Esat Bozkurt”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.III, S.8, İzmir, 1998, s.217.

26 A.g.m., s.25.

27 Uluğ, a.g.e., s.53.

28 A.g.e., s.58.

29 Arıkan, a.g.m., s.27.

 • Dipnot gösteriminde birden fazla sayfanın gösterilmek istenmesi halinde sayfa numarası “s.” şeklinde verilmelidir.
 • İnternet Kaynakları, varsa sitenin bağlı olduğu kurum, kuruluş adı, adres satırı ve parantez içinde siteye erişim tarihi verilmelidir.

KAYNAKÇANIN HAZIRLANIŞI

 • Kaynakçaya eklenecek olan eserlerin sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:

I.     Arşiv kaynakları

II.   Resmi Yayınlar

III.  Süreli Yayınlar (Gazete ve Dergiler)

IV.  Kitaplar

V.    Makaleler

VI.  İnternet Kaynakları

VII. Sözlü Tarih Görüşmeleri

 •   Dipnotlarda kullanılan kaynaklar, yazının sonunda alfabetik sıraya (A-Z) göre KAYNAKÇA listesinde verilir.
 •   Dipnotta kaynak olarak gösterilen makale, alfabetik sıraya (A-Z) göre KAYNAKÇA listesinde verilirken, yer aldığı dergideki sayfa aralığıyla verilmelidir.
 •   Arşiv kaynakları öncelikle belgenin alındığı yer, dosya numarası, varsa gömlek numarası şeklinde verilmelidir.
 •   Gazete ve dergiler alfabetik sıra ile belirtilmelidir.

            Örnek:

            III. Süreli Yayınlar

            Akşam

            Cumhuriyet

            Hürriyet

            Tarih ve Toplum

 •   Yazar, yukarıda belirtilen kurallara göre hazırlanmış metnin bir çıktısını postayla ve aynı zamanda e-mail yoluyla editöre göndermelidir. Yazar, elektronik adresini ve telefonunu mutlaka yazmalıdır.

BAZI KISALTMALAR

            Cilt                               : C.

            Sayı                              : S.

            Editör                          : Ed.

            Bakınız                         : Bkz:

            Çeviren                        : Çev.

            Hazırlayan                     : Haz.

            Basım Yeri Yok             : b.y.y.

            Basım Tarihi Yok          : b.t.y.